Märkta träd för fällning

Tillsyningsmännen arbetar med att planera och styra underhållet av LFTs marker, vägledda av våra skötselplaner. En del av det arbetet består av att märka upp träd som föreslås avverkas och sedan ansvara för att avverkning sker efter att styrelen fattat avverkningsbeslut. (Se vidare Policy avseende skötseln av LFTs Allmänningar, särskilt beträffande trädfällning.)

Det är alltid minst två Tillsyningsmän som märker upp de träd som föreslås avverkas inom respektive område. Tillsyningsmännen tar också hjälp av varandra som grupp och åker tillsammans runt i Lindholmen, Grytnäs och Lisökalv och diskuterar åtgärder.

UPPMÄRKTA TRÄD FÖR AVVERKNING 2018

Grytnäs uppmärkta träd för avverkning karta 2018
Lindholmen uppmärkta träd för avverkning karta 2018